مانده ام فردای قیامت چگونه پاسخ میدهند؟؟؟

 

یکی از اتهـاماتی که مخالفان در سـال های دولـت دهـم به دکتـر احمـدی نـژاد وارد می کنند این است که آقای احمدی نژاد در ابتــدای اردیبهشــت ســال ۱۳۹۰ به مدت یـازده روز علیـه رهبـر معظـم انقـلاب اسلامی تحصـن نمـوده و قصـد داشتـه اسـت که از طریق این خانه نشینی حضـرت آیـت الله خامنــه ای را تحـت فشـار قرار دهـد!

 

به گزارش پایگاه جوان انقلابی ؛ اهـل سیـاست به نیـکی می داننـد کـه برای وقـوع این اتفــاق مهـم ، احتیاج به زمینه سازی و مقدمه چینی همچـون ایراد چند و یا حداقل یک  سخنرانی علیه رهبـری و یا با تحریک احساسات  مردم ،  و یا لااقل با لغو دیدارهای هفتـگی خود با رهبـری مقدمه این عمل را فراهم سازد  که هیچ کدام از این اتفاقات پیش فرض به وقوع نپیـوستـه و در همین مدت نیز آقـای دکتـر احمـدی نژاد با رهبری معظـم انقـلاب سه دیـدار داشتـه اند و رهبــری عزیز نیز در این مدت و در سخنرانی خویش صریحا از دولـت و شخص رئیس جمهور دفاع نموده اند.

ـ

همه ی مخالفـان و منتقدان آقای دکتـر احمـدی نـژاد تحصن خودسـاخته رئیـس جمهـور را یازده روز اعلام کرده اند ؛ درحالی کـه به استناد به سـایت های خبـری معتبر می توان به نیکی دریافـت که به مدت یک هفته هیـچ خبری از آقای احمـدی نژاد و حضـور و سخـنرانی  و اعمال ایشـان منتشر نشده است. در اینجا فقط تیتر اخبـار سایـت فـارس نیوز  متعلق به سپاه پاسـداران رادر فروردین و اردیبهشـت سال ۱۳۹۰ می آوریم :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۸ فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد در ادامـه سفرهـای استـانی وارد کرمانشـاه شد.

۲۴ فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد در ادامـه سفرهـای استانی وارد سیستـان و بلوچستـان شـد.

۲۸ فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد با قبـول استعفـای وزیر اطـلاعات ، وی را به عنـوان « مشـاور رییس‌جمهـور در امـور اطـلاعاتی » منصـوب کـرد.

۳۰ فروردین ۱۳۹۰

 ابقـای حجت الاسلام  مصلحی با انتشـار حکم حکومتی حضرت امام خامنـه ای روحی فـداه

۳۱ فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد در ادامه سفـرهای استـانی وارد کردستـان شد.

۱  اردیبهشت ۱۳۹۰

 به منظـور افتتـاح ١۶١٢ واحـد مسکونی مهـر ؛  دکتر احمـدی نـژاد وارد ایلام شد.

 

۳  اردیبهشت ۱۳۹۰

 حضـرت امـام خامنـه ای : تحلیلهـا را بردند به این سمت که بله ، در داخل نظام جمهورى اسلامى شکاف ایجاد شده است ، حاکمیت دوگـانه شده است ، رئیس جمهور حرف رهبرى را گوش نکرده است! دستگاه‌هاى تبلیغاتىِ خودشان را از این حرفهاى سست و بى‌پایه پر کردند… خب ، واقعاً در کشور دارد خدمت انجام میگیرد …… بحمـداللَّه امـروز کـار دارد انجام میگیرد. مسئولین دولتى هم حقاً و انصافاً دارند تلاش میکنند ؛ هم اعضاى دولت ، هم بخصوص خود رئیس جمهور. اینها شب و روز ندارند ؛ من مى‌بینم، من از نزدیک شاهدم. اینها دائم مشغول کارند ، مشغول خدمت و تلاشند…

۷  اردیبهشت ۱۳۹۰

 گفت‌وگـوی تلفنی دکتر احمـدی نـژاد  با رئیس‌جمهـور ترکمنستـان

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد لایحه عضویـت ایـران در موسسـه “ریسکام” را تقدیم مجلس کرد

۱۰  اردیبهشت  ۱۳۹۰

 رئیـس‌جمهـور در پیـامی به جشنـواره بیـن‌المللی فرهنـگی هنـری خلیج‌فارس تاکید کرد :

تـلاش بـرای روسیـاهی و پشیمـانی دشمنـان هویـت ، تاریـخ و فـرهنگ درخشـان دینی و ملی.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

 دکتر محمـود احمـدی نـژاد در جلسـه هیأت دولــت :

ولایـت فقیـه راه امـام زمـان عجـل الله تعـالی فرجـه الشـریف است. رهبر معظـم انقـلاب در طول دوره ریاست جمهوری بنده ، همواره با روشـن‌بینی ، هوشمنـدی و دقـت هرچـه تمـام‌تر کمک، مدیریـت و هدایـت می‌کننـد و دولـت همیشـه از رهنمـودهای ایشـان بهره برده است….

دولـت حاضر ، تنهـا دولتی اسـت که همـه اعضـای آن بر موضـوع ولایـت فقیه متفق‌القول هستند و میثاق بستـه‌اند تا از آن تبعیـت کننـد. دولـت تا آخـر پـای پرچـم ولایـت فقیـه ایستـاده اسـت و وظـایف خـود را بـه‌طور کامـل انجـام خواهـد داد. البتـه دورکـاری و خـانه‌نشینی چند روزه دلایـلی دارد که ایـن دلایـل را در دل خـود نگـه می‌دارم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـانه‌نشینی دکتر احمـدی‌نژاد به روایت آقاتهـرانی : دکتر گریه می کرد و …

   مشرق : حجـت الاسلام آقاتهـرانی شرح ماجرای دیدارش با دکتر احمـدی نـژاد را اینطور بیان می کند : بنده تازه ازسفر از چین برگشته بودم که مطلع شدم آقـای احمـدی نژاد درجلسات هیات دولت شرکت نمی کند. بعد از شرکت در جلسه مجلس تصمیم گرفتم با دکتر احمــدی نژاد دیداری داشته باشم ؛ آقـای لاریجـانی به من گفـت من با رفتـن شما مخالفم و بنده عرض کـردم بنده مـانعی برای این دیدار نمی بینـم. درمقـابل آقای لاریجانی اصرار کردند که لااقل استخاره کنید که بنده عرض کـردم به نظر من اینجـا جای استخـاره نیست.

ـ

javanenghelabi.ir 1392 (142)ــ

سپس به منـزل دکتـر رفتـم ؛ همسر ایشان آیفـون راجواب دادنـد و گفتنـد : دکتر در حـال استراحتند.

بنده از ایشان خواسـتم به آقای احمدی نژاد بگوینـد بامـن تمـاس بگیـرند. وقتی به خـانه رسیـدم دیدم برخی سایتها نوشتـه اند : که احمـدی نژاد آقـاتهرانی را بـه منزلـش راه نـداده اسـت!!

بعد از مـدت زمـانی دکتـر با من تمـاس گـرفت و ازمن خواسـت به منزل ایشـان بروم. وقتی به منزل ایشان رسیـدم دم درب منزل ایشان پزشک احمـدی نژاد را دیـدم به من گفـت بهتر است با دکتر ملاقـات طـولانی نکنی چـون دکتر ضربـان قلبش نامنظـم است و فشـارش بشـدت پایین افتـاده است. بنده نیز عرض کردم دیدارمان کوتـاه خواهـد بود ؛ سپـس به داخل منـزل رفتم و با احمـدی نژاد سر صحبـت باز شد. احمدی نـژاد گفت : بنده نمی دانـم شایعـاتی که درباره من و شرط وشروطی که با رهبری گذاشتم از کجا سرچشمه می گیـرد بنده در دیدار با رهبری در اتاق تنها بودیم و چگونگیپخش این شایعات برایم عجیب است و نمیدانم این حرفهـا را از کجـا می گویند. احمدی نژاد در ادامه گفت : بنده خدمت رهبـرانقلاب رسیدم و به ایشان گفتم من با فشارهایی که بر دولـت است به این نتیجـه رسیـدم که رسیـدن به آرمانهایی که در این دولت تصمیـم به اجـرای آن را داشتیـم غیرممکـن است.در ادامه حجت الاسلام آقاتهرانی افزود :احمدی نژاد در حالی که گـریه می کرد گفت بنـده نمی بخشـم افراد حـزب اللهی ای را که به من تهمت زاویه داشتن با رهبری عزیـز انقـلاب را می زننـد. در ادامه من به احمدی نژاد گفتم طرحی درمجلس است که برخی نمایندگان به دنبال سوال از رئیس جمهورند که احمدی نژاد با روی باز گفت : من از این قضیه استقبال میکنم چرا که در این صورت می توانم درآنجا ناگفته های خود را بیان کنم.

 آقاتهـرانی در ادامه افـزود : بنـده بعد از جلسه به مجلس رفتم نماینـدگان بسیـاری به سراغم آمـدند و جویـای خبر دیدار من با احمـدی نژاد شدند. پس از اظهارات من درمورد آنچه دکتر گفته بود عده ای از نمایندگان باز ادعای زاویه داشتن احمدی نژاد با رهبری را مطرح کردند که بنده به آنها گفتم آیا می توانید دست روی قرآن بگـذارید و ادعـای خود را تکرار کنید که همـه آنها یکه خوردند….

/ 3 نظر / 20 بازدید
بنیامین

با سلام جالبه عده ای از ولی هم جلوتر زده اند و وقتی رهبر انقلاب هیچ نظری در این مورد ندارند خودشان به اسم رهبری این دروغها را منتشر میکنند و خانه نشینی دروغین را به تقابل با ولایت تفسیر میکنند. دکتر احمدی نژاد و مهندس مشایی هزاران بار ولایتمدارتر از ولایتندارهایی مانند زاکانی، ابوترابی و... است

گل

وبلاگ زیبایی دارید به وبلاگ منم سری بزنید