بعدازانهاچ کردیم؟

سحرکجایی کاری؟

چ کارداری میکنی؟

مباداکاری کنی یاقدمی برداری که خون پاک شهداراپایمال کند؟

یادت باشد:     شهداهمیشه نظاره گراعمال ما هستند

مباداشرمنده نگاهشان باشی!!!!

بترس وشرمنده باش ازنگاه درچشمان شهید16ساله ای

که ازت بپرسد:   بعدازانهاچه کردید؟

/ 1 نظر / 22 بازدید
چهارفرسخ نامه

گاهی آدم هیچی بر گفتن نداره از شرمندگی مثل الان من [شرمنده][ناراحت]