کسی ک هیچ وقت نخواهدخواند...

امروز1دختری رادردانشگاه دیدم که خیلی شبیه تویود

دلم گرفت

دلم شکست

بارهاوبارهااین حس ب سراغم اومده

اگه توبامن سردشدی

اگه برات غریبه شدم

اگه ازصدتاغریبه هم براهم غریبه ترشدیم

...

مطمئنم همه خاص واراده حضرت پروردگاربوده وجزوسرنوشت وطالع من

همه وهمه جزوامتحانی بوده که زیر حجم سنگینش کمرم داره خم میشه

ن دنیایی دارم وبا واکنشات اخیرم  ک بزم شوروشعفو

برای شیطان وفرزندانش فراهم کرده

نه عقبی یی

خدا

نگی همش داری ایه یاس میخونی وناسپاسی میکنیا

ایناگله وشکایت  نیست

درددله

سهم من ازداشتن تمام زیباییهای که برای ادمیزاد در

دنیاافریدی

فقط وفقط تماشای انهاست

نگاهی زودگذروعبورازخیابان ها

بـی تـابــم …..

دلـم تــاب میخــواهد و یــک هــل مـــحکم...

 کـه دلـــم هُــری بریــزد پایــین ..

هرچــه را در خــودش تلنبــار کــرده

چه صبری داری ای دل......

هرکه جای توبود

تا ب حال

هفت کفن..


/ 2 نظر / 20 بازدید
r.z

che sabriiiiiiiii khoda dAre...

r.z

didiiiiii man khundamesh....