کی میشه...

نیست در این گفته ی من وسوسه ای 

گر تو به من قرض دهی بوسه ای

بوسه ای دیگر سر آن مینهم

لحظه ی دیگر به تو پس میدهم

خیلی وقته منتظرتم

کی میای پس؟؟

کی میرسه اون زمانی ک اولین نفس ارامشودرپهنای اغوشت بکشم

کی میرسه اون زمانی که نوازش دستان مردانه ات رابرسراسروجودم احساس کنم

کی میرسه اون زمانی که جمله دوستت دارم واروم توگوشم زمزمه کنی واهسته

بهم بگی سحرم من همیشه کنارتم...

کی میرسه اون زمانی که دستانم فشرده شده دردستان نیرومندت مسیرخیابان ها راطی کند

کی میرسه اون زمانی که......

/ 2 نظر / 25 بازدید
تنهاترین مریم

زیبا بود.امیدوارم بزودی این روز فرا برسد.

شایان

عاشق باید خودش عاشق باشه نه اجباری