سخنی چندبا.....

ازچندنفرازهمشهری های ارمنی مان شنیدم

ک میگفتندعشق ب عباس وحسین(ع) جهانی است

و مختص شیعیان نیست

وچ زیباهم باهمین اعتقادبسی اندک

حاجت روامیشوند

بگم بگم ناراحت نمیشی

شیعیان راب حال خودرهاکرده اید

باوجودامکان حضورلعینی چون شیطان

رفتیدسراغ......

امام من

سرورمن

چراغی ک خانه رواست

مسجدحرام است

نمیگم چرا.....

میگم یک نگاه ب منی کنید

ک کم کم دارم نابودمیشم

دست منی رابگیرید

ک کم کم دارم درطوفان بی اعتناعییتان

راه راگم میکنم

ب امثال من میگن

تف سربالا

1کلام

بدم درست

گنه کارم درست

خطاکارم درست

اما

شیعه شماهستم

باامدن اسم علی اصغزت

اشک درچشمان گنه کارم حلقه میزند

یخدادلم میشکندک میشنوم

حاجت مسیحی را داده ای

وحتی

نگاهم هم نمیکنی

این رسم جوانمردیس؟؟؟

/ 0 نظر / 23 بازدید