میخواهم بدانم...

 آنگاه که غرور کسی رو له میکنی ،

آن گاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی

، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی

، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری

، می خواهم بدانم

، دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی

تا

برای خوشبختی خودت دعا کنی

/ 0 نظر / 23 بازدید