تقدیم ب مریمم

خدایاخودت کمکش کن

لیاقت گل مریمه من ....

خسته س کسی ک هرلحظه زتدگیش بایکی خاطره میشه

بعضی وقت هاپارک هاهم همانندقبرستان است تنگ ومحل دفن ادمی و

قبرستان ها همانندپارک است ارامش بخش و......

حال چ بهشت زهراچ چیتگر

بایدبرای خودش باشدحال چ تنهاچ بااو

مجسمه گلی نیست ک

هرلحظه ب کام مردی ازجنس خستگان دنیا

طرح عوض کند......

خدایاتوخودیارش باش

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

ممنون که به وبم سرمیزننین وبتون خیلی خوبه دل نوشته ها ودعاهاتون خیلی آرامش میدن غصه چراوقتی خدا هوای همه مون داره