بهترینم

دوووووووستت دارم خداجووووونماماتوای تنهاداراییم زجه ام رادیدی و......سکوتی ک راه رابرای شیطان گشود

خدایاب بزرگیت قسم ایمان من همچوقدیسانت نیست...انقدرتحملم  برایت سخت است خوب نمیافریدی

/ 0 نظر / 13 بازدید