یاعقیله بنی هاشم....

یازینب کبری

همیشه هنگام مراحل سخت زندگی ازشمابرایم گفته اند

ک درمصیبت هاچگونه صبرکردید

وتوکل برخداکردید

واستوره صبرواستقامتید...

امابانوی من

شمااگردرهنگام ب خاک سپردن 3ساله حسین

هنگام دیدن سرشش ماهه ی رباب برنیزه هنگام پرپرشدن عزیزانتان

وسکوت درخیامه صبرکردیدچون مطمئن بودید

فردای قیامت دربهشت همنشین محمدمصطفی(ص)وپدرومادرتان خواهید بود

اما من چ بگویم ک خسردنیاوالاخرت شده ام 

صبروحفظ پاکدامنی درمشکلات کارمن نیست

کم اورده ام

شیطان وجنودش برای حماقتوضعف ایمانم نقشه هاکشیده اند

وشادمانندسکوت خدارامبنی بردوست نداشتش

وترک من میدانند..

شمادستم رابگیر

ب برادرتان شاه عالمیان حسین فاطمه سوگند

کوچکترین جرقه برای رسول ترک شدنم کافیست...

دستم رابگیر پاهایم میلغزد

فکربی شما بودن ونامیدی ز درگاه خدافرصت شیطان راگسترده کرده

/ 1 نظر / 22 بازدید
یاسر

سلام عزیز مارا هم دعا کن