تقدیم به مردی که تنهابود

اللهم العجل ولیک الفرج

ندای همیشگی تودرسرتاسرهستی در8سال خدمت خداپسندانت بود

 

 

مردم مالیاقت تورانداشتند

ازعاشورافقط سینه زنی اش رااموخته اند

 

 

بخاطرنان شرف خودرافروختند

خوشاب حال  شهدا ک رفتند 

 

 

و

 

 

نماندندکه تنهایی علی رادر

نهروان ببینند

 

 

به گفته مولاعلی

روزگارتکرارتاریخ است

 

 

تکرارتلخ تنهاگذاشتن شهیدمصدق

که نامش بعدازشهادت ماندگارشد

 

 

توخاستی واقازادگان ابوبکری ک ب

جرم جانشینی حق

کینه غدیربه دل گرفنند

نگذاشتند......

 

 

بدابه جال انهایی که دنیارا

به اخرتشان فروختند

 

 

لیاقت توفقط شهادت است

 

 

خداقوت....

که باوجودتحریم ها ایران راسربلند نگه داشتی

ن باکاسه لیسی امریکا

علی یارت قهرمان...همین مرابس

که سرپیش دشمن خم نکردی...

زمانی که امدی یک تارموی سفید نداشتی وحال=روحانی زمان رفتنش زیباس که یک تارموی سفیدنخواهد داشت

 افسوس ازملت راحت طلب...

 

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
مریم

هنوز به رایی که به تودادم افتخارمی کنم