خداکند...

خداکندجوانان ز حق جدانشوند

ب صحبت بدوبدخواه اشنانشوند

زدرس ومدرسه علم وتربیت گیرند

هواپرست وطمعکاروخودستانشوند

ب منصبی ک رسیدندخویش گم نکند

ب نارضایی بیچارگان رضاندهند

/ 0 نظر / 19 بازدید