سکوت

اجرنا من الناریا مجیر......

التماس دعا ن برای من برای مولایمان ک این روز هادلش خون است ازشیعیانی ک.......

درخیابان ها ک میروم حس میکنم هنوز ماه رمضان شروع نشده

 

 

 

 

ببین خانم واقایی ک ادعای فرهنگ بالایت ب گوش فلک هم میرسد

روزه نمیگیری ب جنگ باکی میری خدا......اگه بخواهدک لحظه ای نابودت میکند

چقدرصبرت زیاداست خدا....

حداقل حرمت نگه دار درخیابان ها دل مهدی فاطمه خون میشودازاین رفتارت شیعه علی.....

امام زمان من شرمنده ام.......

/ 2 نظر / 18 بازدید
raha

شرمنده ایم اقا[شرمنده][ناراحت]